Reklamačný poriadok


Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný a prijatý spoločnosťou: WIN – WIN, s.r.o., so sídlom H. Meličkovej 19, 841 05 Bratislava, IČO: 31345280, DIČ: 2020896339, IČ DPH: SK2020896339, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 4607/B, konajúca prostredníctvom: Ing. Jana Vinšová, konateľ (ďalej len „spoločnosť WIN – WIN”).

 1. Spoločnosťou WIN – WIN je právnická osoba, podnikajúca na území Slovenskej republiky v oblasti obchodu s realitami
 2. Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej spoločnosť WIN – WIN poskytuje realitné služby.
 3. Ak klient usúdi, že služby poskytované spoločnosťou WIN – WIN sú nevyhovujúce alebo bude mať k vykonávaniu obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť tieto svoje výhrady (ďalej len “reklamácie”) v spoločnosti WIN – WIN:
  • poštou na adresu: Hany Meličkovej 19, 84105 Bratislava
  • elektronicky na adresu: info@win-win.sk
 1. Spoločnosť WIN – WIN spíše s klientom o každej reklamácii, ktorá je u nej uplatnená spôsobom uvedeným ods. 3, reklamačný protokol. Klient má právo na kópiu reklamačného protokolu.
 2. Reklamácia bude spoločnosťou WIN – WIN vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa spoločnosť WIN – WIN s klientom písomne nedohodne inak.
 3. Reklamáciu môže spoločnosť WIN – WIN uznať ako oprávnenú alebo neoprávnenú.
 4. Klient je povinný poskytnúť spoločnosti WIN – WIN súčinnosť potrebnú na objasnenie reklamovanej skutočnosti.
 5. Pokiaľ spoločnosť WIN – WIN uzná reklamáciu za oprávnenú, vykoná všetko preto, aby nežiaduci stav odstránila k spokojnosti klienta. V prípade, že z dôvodov na strane spoločnosti WIN – WIN nebude možné nežiaduci stav odstrániť, môže klient požadovať primeranú zľavu z odplaty za poskytnutie realitných služieb.
 6. Pokiaľ spoločnosť WIN – WIN uzná reklamáciu za neoprávnenú, informuje o tom neodkladne klienta.
 7. Na základe zistení učinených z reklamačných protokolov vyvodzuje spoločnosť WIN – WIN dôsledky, stanovuje metódy, návody a dáva pokyny, aby bolo možné predchádzať vzniku prípadných ďalších reklamácií.
 8. Ostatné právne vzťahy medzi spoločnosťou WIN – WIN a klientom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzatvorených medzi spoločnosťou WIN WIN a klientom a príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR
 9. Spoločnosť WIN – WIN spracováva osobné údaje v zmysle zák. č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. (úplné znenie zákona zo dňa 30.5.2014 je uvedené v Zbierke zákonov pod číslom 136/2014z.z.).
 10. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.5.2020. Tento reklamačný poriadok môže byť zmenený iba spoločnosťou WIN — WIN s.r.o., Hany Meličkovej 19, 84105 Bratislava. IČO: 31345280.
 11. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov:
  • Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.
  • Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.
  • Viac informácií týkajúcich sa alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov nájdete na webovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie ( https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi ).