Reklamačný poriadok


Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný a prijatý spoločnosťou: WIN – WIN, s.r.o., so sídlom H. Meličkovej 19, 841 05 Bratislava, IČO: 31345280, DIČ: 2020896339, IČ DPH: SK2020896339, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 4607/B, konajúca prostredníctvom: Ing. Jana Vinšová, konateľ (ďalej len „spoločnosť WIN – WIN”).

 1. Spoločnosťou WIN – WIN je právnická osoba, podnikajúca na území Slovenskej republiky v oblasti obchodu s realitami
 2. Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej spoločnosť WIN – WIN poskytuje realitné služby.
 3. Ak klient usúdi, že služby poskytované spoločnosťou WIN – WIN sú nevyhovujúce alebo bude mať k vykonávaniu obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť tieto svoje výhrady (ďalej len „reklamácie“) v spoločnosti WIN – WIN:
  • poštou na adresu: Hany Meličkovej 19, 84105 Bratislava
  • elektronicky na adresu: info@win-win.sk
 1. Spoločnosť WIN – WIN spíše s klientom o každej reklamácii, ktorá je u nej uplatnená spôsobom uvedeným ods. 3, reklamačný protokol. Klient má právo na kópiu reklamačného protokolu.
 2. Reklamácia bude spoločnosťou WIN – WIN vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa spoločnosť WIN – WIN s klientom písomne nedohodne inak.
 3. Reklamáciu môže spoločnosť WIN – WIN uznať ako oprávnenú alebo neoprávnenú.
 4. Klient je povinný poskytnúť spoločnosti WIN – WIN súčinnosť potrebnú na objasnenie reklamovanej skutočnosti.
 5. Pokiaľ spoločnosť WIN – WIN uzná reklamáciu za oprávnenú, vykoná všetko preto, aby nežiaduci stav odstránila k spokojnosti klienta. V prípade, že z dôvodov na strane spoločnosti WIN – WIN nebude možné nežiaduci stav odstrániť, môže klient požadovať primeranú zľavu z odplaty za poskytnutie realitných služieb.
 6. Pokiaľ spoločnosť WIN – WIN uzná reklamáciu za neoprávnenú, informuje o tom neodkladne klienta.
 7. Na základe zistení učinených z reklamačných protokolov vyvodzuje spoločnosť WIN – WIN dôsledky, stanovuje metódy, návody a dáva pokyny, aby bolo možné predchádzať vzniku prípadných ďalších reklamácií.
 8. Ostatné právne vzťahy medzi spoločnosťou WIN – WIN a klientom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzatvorených medzi spoločnosťou WIN WIN a klientom a príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR
 9. Spoločnosť WIN – WIN spracováva osobné údaje v zmysle zák. č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. (úplné znenie zákona zo dňa 30.5.2014 je uvedené v Zbierke zákonov pod číslom 136/2014z.z.).
 10. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.5.2020. Tento reklamačný poriadok môže byť zmenený iba spoločnosťou WIN — WIN s.r.o., Hany Meličkovej 19, 84105 Bratislava. IČO: 31345280.
 11. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov:
  • Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.
  • Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.
  • Viac informácií týkajúcich sa alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov nájdete na webovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie ( https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi ).

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Sign up with email

Get started with your account

to save your favourite homes and more

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik