Profesionálne predajné štandardy

1.

Fyzická obhliadka nehnuteľnosti maklérom

 • osobná obhliadka nehnuteľnosti maklérom pred sprostredkovaním predaja, kúpy, prenájmu a pod.
 • analýza a popis stavu nehnuteľnosti
 • vyhotovenie fotografií / videa / 3D prehliadky na inzertné účely

2.

Kontrola vlastníckych vzťahov

 • kontrola uvádzaného so skutočným právnym stavom nehnuteľnosti
 • preverenie vlastníckych práv k nehnuteľnosti, tiarch a iné dôležité informácie k nehnuteľnosti
 • overenie pravosti, správnosti a aktuálnosti údajov

3.

Uzatvorenie sprostredkovateľskej zmluvy. Zmluva musí obsahovať:

 • presné vymedzenie nehnuteľnosti, vlastníckych práv
 • vybavenie/zariadenie nehnuteľnosti
 • cieľ sprostredkovania (predaj, kúpa, prenájom a pod.)
 • stanovenie ceny nehnuteľnosti
 • výšku provízie za poskytované služby a ich špecifikáciu
 • všetky obchodné podmienky vrátane platobných podmienok
 • určenie postupu, akým sa bude služba realizovať (pri predaji reklama, obhliadky)
 • doba trvania sprostredkovania, resp. exkluzivity pri exkluzívnej zmluve

4.

Obhliadky nehnuteľnosti so záujemcami

 • profesionálna prezentácia nehnuteľnosti záujemcom
 • vyhotovenie záznamu o vykonaní obhliadky

5.

Podpis rezervačnej dohody

 • dohoda je trojstranná (kupujúci, predávajúci, sprostredkovateľ)
 • dojednanie podstatných podmienok napr. kúpnej zmluvy
 • zúčastnené strany vyjadrujú záväzok alebo prísľub, že sa predaj — kúpa uskutoční

6.

Zabezpečenie kúpnej zmluvy

 • musí byť vyhotovená právnikom prípadne notárom
 • kontrola všetkých dokumentov a overenie pravosti
 • podpis zmluvy na notárskom úrade
 • pri kúpe zaťaženej nehnuteľnosti komunikácia súvisiaca s výmazom/zriadením záložného práva
 • realitný maklér aktívne koordinuje procesy a komunikuje so zmluvnými stranami
 • maklér bezodkladne podá návrh na vklad na zmenu vlastníckych práv po splnení podmienok kúpnej zmluvy

7.

Prevod finančných prostriedkov

 • využitie bezpečného prevodu cez notársku úschovu alebo vinkulovaný účet v banke

8.

Protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti

 • odpis stavov meračov tepla, elektriny, plynomerov, vodomerov
 • záznam o počte odovzdaných kľúčov
 • asistencia realitného makléra

Záruka kvality

Poistný certifikát